ข่าว : ประกันสังคม คว้ารางวัล ASSA Recognition Award สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารที่โดดเด่น ด้านให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สปป.ลาว

25 พฤศจิกายน 2565

ประกันสังคม คว้ารางวัล ASSA Recognition Award สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารที่โดดเด่น

ด้านให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สปป.ลาว

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ปลื้ม สำนักงานประกันสังคม ได้รับรางวัล ASSA Recognition Award สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารที่โดดเด่น จากกรรมการบริหารสมาคม ASSA ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 39 (39 th ASEAN Social Security Association Board Meeting) เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565  ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายบุญสงค์ เปิดเผยว่า ในโอกาสประชุมครั้งนี้ได้มอบหมายให้นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม  พร้อมด้วยนางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวดวงใจ เธียนชัยวัฒนาผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ เจ้าหน้าที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักเงินสมทบและกองนโยบายและแผนงาน เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ 39 ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้บริหารสูงสุดของสถาบันสมาชิก ASSA เพื่อร่วมหารือแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมของสมาคม ASSA  ครั้งสำคัญนี้อีกด้วย

 ในโอกาสเข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการประกาศรางวัล ASSA Recognition Award ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ได้รับรางวัล ASSA Recognition Award สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารที่โดดเด่น จากการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้รับมอบรางวัล ในความภาคภูมิใจที่สำนักงานฯ พร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการด้านการสื่อสารที่ทันสมัย โดดเด่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ และพึงพอใจด้านบริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

                                           ………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน